ČSSD s podporou nezávislých pro volby 

do Zastupitelstva města Hradec Králové 2022

Bydlení

 • při výstavbě bytů by mělo být aktivní samo město, nemělo by nadále být pouze „rukojmím“ developerů. Naším cílem je nastartování vlastní městské výstavby dostupných a startovacích bytů a podpora družstevní výstavby. Veřejné obecní (případně státem dotované) investice do městské výstavby mohou pomoci snížit obrovský nárůst cenové hladiny bydlení ve městě.
 • budeme iniciovat a prosazovat, aby se vytvořila pravidla, která by zavazovala developery ke spoluúčasti na rozvoji území, aby se na něm spravedlivě podílel i soukromý sektor a náklady neneslo pouze město – například tím, že investor by byl povinen předat určitý počet bytů do městského bytového fondu.
 • budeme prosazovat důsledné dodržování stávající městské Koncepce rozvoje bydlení ve využívání zisků z nájemního bydlení města na rychlé rekonstrukce a nezbytnou údržbu stávajícího bytového fondu města.
 • budeme iniciovat vytvoření cenové mapy nájemního bydlení v HK, tak aby nájemníci měli přehled o místně obvyklém nájemném.
 • podpoříme vyhledávání vhodných již existujících objektů a jejich odkup městem s cílem rozšíření bytového fondu města.

Doprava

 • vyvineme politický tlak na orgány státu s cílem vybudování klíčových infrastrukturních staveb za účelem odvedení tranzitní dopravy z města – severní tangenta (tyrkysová varianta), jižní spojka (po Hradubickou), jižní propojení.
 • abychom dosáhli zklidnění dopravy ve městě, budeme usilovat, aby se začala stavět záchytná parkoviště s navazující městskou dopravou
 • klíčovým problémem města je nedostatek parkovacích kapacit. Podporujeme výstavbu parkovacích domů (např. parkovací dům pod Ulrichovým náměstím) a „modulárních“ parkovišť (modulární parkoviště je montováno z jednotlivých dílů, které umožnují rychlé a flexibilní rozšiřování, demontování či přemisťování). Klasické i modulární parkovací systémy je třeba výrazně rozšířit především na sídlištích, která již dávno překročila svoji kapacitu parkovacích míst.
 • nepodporujeme výstavbu podzemního parkoviště pod Velkým náměstím, ale maximálně podpoříme vyjednávání s armádou o možném využití velké plochy v Žižkových kasárnách.
 • naší rozpočtovou prioritou bude zachování dostupné veřejné hromadné dopravy. Chceme zastropovat ceny za MHD na úrovni 31.12.2021. Nepodpoříme žádné zvyšování cen jízdného. Nezbytné navyšování výdajů za činnost dopravního podniku bude město financovat z vlastního rozpočtu.
 • využijeme nových dotačních možností k další modernizaci vozového parku hradecké MHD.
 • vnímáme jako nezbytné udržovat a rozvíjet průchodnost města pro pěší a cyklisty. Jednotlivé investice v této oblasti chceme realizovat na základě celoměstského systému (tzv. generelu), který projde širokou diskuzí s veřejností, především s komisemi místní samosprávy.

Bezpečnost

 • budeme prosazovat a podporovat aktivnější politiku města v oblasti bezpečnosti.
 • podpoříme posílení městské policie v oblastech se zvýšeným rušením veřejného pořádku či zvýšenou kriminalitou (rizikové oblasti okolo ubytoven, oblast hl. nádraží a Kuklen, Pouchov a další).
 • podpoříme zvýšení počtu dohledových kamer v rizikových lokalitách.

Sociální politika a zdravotnictví

 • musíme rozvíjet městskou síť sociálních služeb, aby občanům města bylo garantováno poskytnutí nezbytné péče v potřebné míře a kvalitě. Vnímáme také problémy nedostatku lůžek v oblasti sociálně-zdravotního pomezí, popsané v Koncepci zdravotnictví v KHK, kdy v Hradci Králové aktuálně chybí okolo 100 neakutních zdravotních lůžek.
 • podporujeme požadavky na rekonstrukci objektů bydlení pro seniory Harmonie I, II a dostavbu Harmonie III a IV.
 • přicházíme s myšlenkou seniorského ombudsmana, tedy osoby dostupné na magistrátu města, které bude aktivně pomáhat řešit problémy, které senioři nedokáží vyřešit vlastními silami.
 • navýšíme rozpočtové prostředky a zefektivníme služby pro seniory, především pokud jde o dopravní asistenční službu, která umožní seniorům, kteří již nemohou využívat hromadnou dopravu, aby se mohli s asistencí dostat na potřebná místa (k lékaři, na úřady apod.). Dále chceme rozvinout síť městem dotovaných jídelen, které umožní cenově dostupné stravování, především pro seniory, a to i s možností rozvozů v době obědů.

Investice a územní rozvoj

 • podpoříme rozšíření pravomocí komisí místních samospráv, které by při významných investičních projektech města nebo při zásadních návrzích, které se dotýkají městského majetku, na jejich území, měly být pro vedení města povinným připomínkovým místem, na jehož stanovisko bude vedením města brán zřetel.
 • urychlíme realizaci dlouho plánovaných investičních projektů (rekonstrukce Velkého náměstí a Benešovy třídy).
 • budeme bojovat za důslednou ochranu územního plánu proti spekulantům.
 • aktivně si budeme všímat zastavěných ploch ve městě, které mají potenciál pro další rozvoj – Brownfieldy (Kukleny), rozvojové plochy (letiště).
 • chceme v maximální míře, ale při dodržení principu účelnosti a hospodárnosti, využívat finanční nástroje státu a Evropské unie pro rozvoj města.
 • naše pozornost se bude soustředit více než bylo v minulosti zvykem na rozvoj sídlišť, ale i okrajových částí města.
 • podpoříme plány na rekonstrukce/revitalizace dlouhodobě zanedbaných objektů, tvořících historické dědictví města – Vrbenského kasáren pro účely muzejního kampusu, severních městských teras (hradby v lokalitě Žižkových sadů) a Pivovarské flošny.

Životní prostředí

 • Hradec Králové je městem zeleně, kterou musíme důsledně chránit.
 • budeme prosazovat koncepční řešení a péče o zeleň na základě existujícího pasportu a inventarizace (tedy dokumentace, která přesně mapuje stav zeleně ve městě), aby nedocházelo ke zbytečnému kácení např. zdravých stromů. Praxi budeme důsledně kontrolovat.
 • chceme uplatňovat závazná kritéria na dostatek zeleně při úpravách veřejných prostranství, aby nedocházelo k nesmyslnému „betonování“ bez patřičných zelených zón.
 • budeme prosazovat zvýšení poměru náhradní výsadby stromů, který je v našem kraji jeden z nejnižších v rámci celé ČR
 • zaměříme pozornost na budování mlhovišť a dalších vodních prvků ve městě, která zlepší život občanů především v parných letních dnech.
 • chceme další rozvoj odpadového a energetického hospodářství města (zvyšování počtu a množství druhů nádob na třídění odpad, motivační systém pro občany a domácnosti, které třídí odpad, využití dotačních prostředků k rozvoji moderních forem zpracování odpadů, zavádění prvků smart cities a energetického managementu).
 • v případě záměrů na energetické využití odpadů nepodpoříme takové řešení, které by bylo spojené s dovážením odpadů mimo region hradecko-pardubické aglomerace
 • podporujeme myšlenku tzv. cirkulární ekonomiky. Jde o to, aby věci, které stále mají užitnou hodnotu (např. nábytek, spotřebiče, domácí vybavení) nekončily zbytečně u popelnic či ve sběrných dvorech, ale bylo možné je umístit (nebo byly zdarma dopraveny) do zařízení, kde je budou moci lidé bezplatně či za menší poplatek získat. Cílem je nekupovat stále nové věci, ale využívat věci již jednou použité, což je pro lidi levnější a pro přírodu ohleduplnější chování.
 • chceme rozšířit poradenství pro lidi, kteří chtějí ekologizovat svůj život a případně i získat zdroje např. na pořízení obnovitelných zdrojů, zadržování srážkové vody na zálivku či zateplení své nemovitosti.
 • je potřeba dále zlepšovat úklid města, zvláště v okrajových částech města a aktivním vyhledáváním likvidovat černé skládky.

Školství a podpora rodin

 • prosadíme potřebné investice do škol a jejich vybavení (využití dotací na modernizaci technických, přírodovědných a jazykových učeben a dílen).
 • zajistíme finanční dostupnosti jeslí, kapacitní dostupnosti mateřských škol a podpoříme vzniku dětských skupin především ve firmách a úřadech.
 • podpoříme učitele ZŠ s nedostatkovými aprobacemi přídavkem k platu a vynasnažíme se minimalizovat byrokracie pro učitele.
 • podpoříme osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví na školách.
 • podpoříme jazykové vzdělávání a rozšiřování obzorů žáků díky výměnným pobytům.
 • podpoříme spolupráci se všemi VŠ v Hradci Králové a jejich rozvoj; efektivněji využijeme potenciál VŠ např. při populárních přednáškách akademických pracovníků na ZŠ.
 • chceme zřídit pověřenou osobu (ombudsmana), který bude z pozice města řešit spory mezi rodiči a školami.

Hospodaření města

 • principiálně odmítáme jakoukoliv privatizaci, rozprodej městského majetku a výprodej veřejných služeb, které město zajišťuje.
 • podpoříme zavedení prvků tzv. participativního rozpočtu, který umožnuje obyvatelům města přímo ovlivňovat, jakým směrem bude alespoň část městských peněz využita.
 • podpoříme drobné živnostníky a podnikatele v oblastech základních služeb pro občany.
 • podpoříme rozvoj lokální ekonomiky a družstevnictví.
 • budeme důsledně kontrolovat hospodárnost a efektivitu velkých investic, budeme bránit zbytečnému předražování projektů (viz nová lávka přes Labe). Našimi rozpočtovými prioritami bude především řešení problémů, které každodenně trápí obyvatele města – bydlení, doprava, sociální služby apod.

Kultura a sport

 • podpoříme mládežnický sport a volnočasové aktivity nejmladších generací v co nejširším spektru, které vytvoří zdravé návyky mládeže směrem ke sportu a pohybu a vytvoříme program k zapůjčování vybavení nebo úhrady části příspěvků pro nízkopříjmové rodiny.
 • zasadíme se o získání soukromého kapitálu pro profesionální sport ve městě a pro jeho finanční stabilitu a podpoříme jejich mládežnické kategorie.
 • investujeme do údržby sportovních a kulturních zařízení a jejich modernizace, rovněž budeme dále podporovat opravy kulturních památek ve městě.
 • znovunastartujeme kulturní život ve městě podporou projektů, které se ocitly na pokraji zrušení, vlivem omezení spojených s Covid-19 a podpoříme nové smysluplné udržitelné projekty.
 • zasadíme se o plné využití potenciálu multifunkčního stadionu ke kulturním a sportovním akcím.
 • podpoříme konání kulturních a sportovních akcí na sídlištích a v periferních částech města.
 • vytvoříme program zdravého stravování.

 

Programový volební leták ČSSD Hradec Králové v roce 2018