Program pro volby do zastupitelstva města 2018

 1. VÍC pro předměstí a sídliště

Nechceme, aby město ztrácelo své dobré jméno a hodnocení jako nejlepšího místa pro život, proto budeme dbát na dokončení rozdělané práce na velkých projektech města, ale také se důsledně starat o rozvoj a rozkvět sídlištních lokalit a předměstí pro zvýšení kvality života občanů v místě jejich bydliště.

 • revitalizace hlavních tříd na předměstích (Moravské Předměstí, Kukleny, Malšovice, Nový Hradec Králové, Pouchov – Věkoše, Pražské a Slezské Předměstí atd.)
 • investice do podpory sousedského života – doplnění laviček, piknikových míst a hřišť (v Březhradě, Pileticích, na Moravském Předměstí, Pláckách atd.), podpora komunitního života
 • STOP dalšímu růstu ploch velkých obchodních center ve městě, podpora dostupnosti obchodů a služeb v různých částech města (motivace k provozu v daných lokalitách, zajištění dopravní obslužnosti MHD, budování vhodných prostor)
 • průběžné opravy chodníků a místních komunikací musí být samozřejmostí!
 • nová sportoviště do města – nový bazén, nové venkovní kluziště, místní koupaliště, stavba a rekonstrukce sportovních hal apod.
 • v centru města realizace rekonstrukce Velkého náměstí s lepším řešením dopravní obslužnosti a navrácením zeleně a záchrana severních teras před zhroucením
 • fotbalový stadion – dostavba kompletní moderní arény se zachováním dominanty „lízátek“
 1. VÍC pro seniory i napříč generacemi

Naše vize města vstřícnějšího k seniorům není pouze jen o sociálních službách specifických pro pokročilé stáří. Naopak vnímáme potřeby zeširoka s dopadem nejen pro nejstarší – když bude bezbariérový chodník, bude se po něm chodit dobře i mamince s malými dětmi, zdravotně postiženým i všem ostatním. Proto chceme připravovat město na stárnutí populace a rozvíjet veřejné služby pro seniory, rodiny s dětmi a další potřebné tak, abychom zkvalitňovali dlouhodobě život občanů na území města a rozvíjeli mezigeneračně solidární a ohleduplnou společnost.

 • navýšení finanční podpory pro rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb, aby nebyly podhodnoceny, a zajištění dostupnosti hospicové péče a budování struktury sociálních služeb v závislosti na potřebnosti sídelní struktury
 • podpora prevence a osvěty v různých oblastech (bezpečí, zdraví napříč generacemi, prevence alkoholismu a zneužívání návykových látek apod.) a budování mezigeneračních vztahů
 • rozvoj kapacit denních stacionářů pro seniory a předškolních zařízení pro děti, abychom ulevili starajícím se rodinám a pomáhali ženám sladit pracovní a rodinný život
 • na magistrátu nově zavést funkci ombudsmana pro seniory, který bude seniorské veřejnosti k dispozici pro pomoc řešení jejich dotazů a potřeb
 • aktivní budování a udržování bezbariérovosti chodníků, zastávek, tras ve veřejném prostoru a vstupů do budov i cyklostezek
 • finanční podpora volnočasových aktivit nejen pro ty nejstarší a aktivní spolupráce a podpora seniorských spolků
 • podpora veřejných služeb pro seniory v každodenním životě, např. městské jídelny jako zdroje kvalitního jídla s rozvozem či možností společenského setkání, rozvoj dopravy pro seniory (senior taxi pro Hradec a okolí, doprava MHD k Městské knihovně HK, podpora činnosti knihovny atd.)
 1. VÍC dostupného bydlení

Bydlení v Hradci Králové je dle různých průzkumů jedno z nejdražších v republice. V posledních letech radikálně rostly ceny nemovitostí i ceny nájmů. S vývojem hypotečního trhu hrozí do budoucna kritická nedostupnost bydlení ve městě. Bydlení je přitom dle mezinárodního práva jedním ze základních lidských práv a město by mělo být schopné poskytovat nájemní bydlení svým občanům pro stabilní a bezpečný život. Proto chceme opět ve městě poskytnout dostupné bydlení napříč generacemi.

 • od základu vybudování bytové politiky města a zpracování analýzy potřeb bydlení ve městě s ohledem na vývoj populace (seniory a mladé lidi, absolventy, rodící se rodiny, samoživitele)
 • vznik fondu finančních prostředků ze zisku z nájmů bytových domů města pro financování údržby těchto domů
 • budování bytového fondu města s pomocí dostupných státních a evropských dotací, nové bytové domy pro seniory (zrekonstruujeme Harmonii I a II a postavíme nové), startovací byty pro mladé i pro běžné nájemné bydlení
 • podpora občanské iniciativy – družstevní výstavby
 • zpracování mapy cen nájemného pro reálnou reflexi cen na trhu soukromých nájmů
 • sociální byty pro potřebné se sociálním dohledem a integrací do společnosti
 • vyjednávání se soukromým sektorem, při stavbě každého bytového komplexu požadavek, aby určitý podíl bytů byl poskytnut v nájmu jako cenově dostupné byty do správy města (dle zahraničních vzorů) a aby ke každému komplexu byla vybudována adekvátní veřejná vybavenost (chodníky, obchody, služby, parkování, zeleň apod.)
 1. VÍC pro plynulou dopravu

Uvědomujeme si, že parkovací systém a doprava ve městě jsou jedním z nejožehavějších témat, které občany trápí. Smlouva s ISP má platnost do roku 2036 a stavba silnic D11 a D35 je především zodpovědností Vlády ČR. Město však může mnohem aktivněji přistoupit k řešení parkování na sídlištích a v okrajových částech města a k posílení plynulosti dopravy a odlehčení zátěže centra osobní dopravou podporou různých alternativ dopravy.

 • rozšíření kapacit parkování na sídlištích a v okrajových částech města reorganizací dopravního značení a vybudováním záchytných parkovišť a malých městských parkovacích domů s parkovným za symbolické ceny na existujících parkovacích plochách bez ohrožení zeleně
 • maximální úsilí pro stavbu městského obchvatu a odvedení nákladní dopravy z města ve spolupráci s krajskou samosprávou a Vládou ČR
 • zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce a dopravy pro cyklisty a dopravního značení na komunikacích
 • plošné zklidňování dopravy pro zvýšení bezpečnosti a kvality života v převážně obytných čtvrtích města
 • podpora cyklodopravy ve městě a zpracování generelu cyklodopravy
 • příprava MHD zdarma, ačkoliv jsme si vědomi, že bude obtížné najít pro tento projekt širokou politickou podporu, cítíme potřebu o tomto tématu začít diskutovat, postupně na to připravit rozpočet města a směřovat k realizaci
 1. VÍC bezpečí a zodpovědnosti

Budeme podporovat rozvoj města pro 21. století zodpovědně k našemu životnímu prostředí. Naše město se jako chlouba tyčí ze zeleně nad soutokem a tento přírodní benefit musíme zvelebovat, vážit si ho a starat se o něj. V hospodaření a správě majetku města musí být zdravý rozum a lidskost. Je třeba rozvoje města, ale také jeho udržitelnost. Město musí zlepšit komunikaci s občany a posilovat prvky přímého rozhodování.

 • zapojení občanů do každodenního rozhodování a aktivní komunikace s Komisemi místních samospráv, aby o investicích z rozpočtu rozhodovali místní občané svým přímým hlasováním (tzv. participativní rozpočet pro městské části)
 • příprava města na klimatické změny ozeleněním budov, vytváření prostoru zasakování vody, v maximální míře omezováním vzniku nepropustných ploch apod., řešení tepelných ostrovů ve městě a jejich adaptace na změnu klimatu, úprava a doplnění zeleně, vodních prvků a ploch v různých částech města a na sídlištích (brouzdaliště, mlhoviště, kašny a fontány) a ochrana zeleně na březích řek
 • udržení strategického majetku ve vlastnictví města, budeme provozovat vlastními silami veřejné služby a ty, které jsou v soukromých rukou, budeme postupně chtít převzít zpět
 • STOP nesmyslným architektonickým prvkům bez účelnosti, projekty a investice řešit důsledně, smysluplně a koncepčně se zachováním tradiční urbanistické krásy našeho města
 • posílení prezentace Hradce Králové v cestovním ruchu a další rozvoj historické krásy a odkazu města
 • podpora místních tradic a společenských událostí, podpora života spolků na území města (rybáři, zahrádkáři, včelaři apod.)
 • snížení nájemného pro podporu podnikatelské činnosti ve městě, především na podporu služeb (řemesel, opraváren apod.), budeme se snažit přivádět nové firmy do města a spolupodílet se na rozvoji široké škály pracovních příležitostí
 • přísnější dohled nad nočním klidem, prevence tvorby vyloučených lokalit a potírání vandalismu
 • pravidelný bezpečnostní audit města, jak z hlediska klasické kriminální bezpečnosti, tak i z hlediska odolnosti v případě mimořádné situace, například velké výpadky elektrického proudu, výpadky zásobování vodou, vlny extrémních veder.

ČSSD v Hradci Králové přistupuje k zodpovědnosti vedení našeho města s pokorou a se zřetelem všech sfér správy města a oblastí života občanů v něm. S výčtem základních pěti volebních priorit nezapomínáme na potřeby mladých rodin s dětmi, matky samoživitelky, zdravotně postižené. Nezapomínáme ani na zodpovědnost za správu školství, sportu a kultury ve městě či modernizaci města pro budoucnost. Zlepšíme komunikaci úřadu s občany v různých životních situacích. Budeme podporovat mimoškolní aktivity pro děti tak, aby byly více rodinám dostupné a to nejen finančně. Chceme rozvíjet sport pro děti, kulturní akce a tradice… Protože Hradec Králové je domovem nás všech.